Jaarbericht 2019

Quote persoon

“Het is een cliché, maar waar: we leven in een wereld waarin verandering de enige zekerheid is.”

Mark Steinbusch, bestuurder

voorwoord

2019 was het jaar van de BIG BANG, de symbolische oerknal van het vernieuwde bevolkingsonderzoek borstkanker. Wat enkele jaren aan voorbereiding heeft gekost onder de noemer ‘Project BK2020’, werd dit jaar gerealiseerd en geïmplementeerd. Zo is het informatiesysteem ScreenIT en het nieuwe beeldopslagsysteem IMS in werking getreden, en zijn de meeste onderzoekscentra voorzien van een nieuwe mammograaf. Het primaire proces loopt. Dat is prachtig om te zien. De inzet van collega’s in de regio en het land was enorm en een groot compliment waard!

Het project BK2020 is een mooi voorbeeld van een intensieve samenwerking op landelijk niveau. Iets dat aansluit bij de quote in de aanhef. Achter de schermen stond het jaar 2019 voor ons namelijk in het teken van een reis naar het onbekende. Daarmee doel ik op het fusietraject: een traject waarin we samen met de vier andere screeningsorganisaties en de Facilitaire Samenwerking Bevolkingsonderzoeken (FSB) zijn gestapt, met het doel om de kankerscreening toekomstbestendiger te maken. De intentieverklaring tot fuseren naar één landelijke screeningsorganisatie is op 20 mei 2019 getekend. Intern hebben we veel aandacht besteed aan dit traject, door medewerkers zoveel mogelijk te betrekken bij het proces en goede voorwaarden te creëren om een opleiding of training te volgen.

Naast het project BK2020, het fusietraject en de ontwikkeling van onze medewerkers, hebben we landelijk samengewerkt aan de cliënttevredenheidsonderzoeken voor de bevolkingsonderzoeken borstkanker en baarmoederhalskanker. Ook hebben we gezamenlijk een ambitieus projectplan voor de vernieuwing van de scholing cervixscreening voor doktersassistenten gerealiseerd. Ten slotte hebben we intern verschillende audits uitgevoerd in het kader van kwaliteitsbevordering, is de nieuwe landelijke website gelanceerd en stonden we met een feestelijk tintje stil bij het eerste lustrum van het bevolkingsonderzoek darmkanker. Daar was ook genoeg reden voor: niet alleen is de gefaseerde invoer van het bevolkingsonderzoek darmkanker in 2019 succesvol afgerond, maar hebben we met circa 73 procent opkomst de hoogste deelnamegraad van Nederland.

Daarover en meer, lees je in dit jaarbericht van 2019.

DE MISSIE VAN BEVOLKINGSONDERZOEK ZUID

De vijf regionale screeningsorganisaties hanteren een gezamenlijke missie. Screeningsorganisaties dragen door middel van kwalitatief hoogwaardig bevolkingsonderzoek substantieel bij aan een vroegtijdige behandeling van ziekten waaronder kanker, met als doel gezondheidswinst te realiseren en sterfte terug te dringen.

Kernwaarden

DESKUNDIG

ZORGVULDIG

BEWEZEN EFFECTIEF

Wij zijn deskundig op het gebied van bevolkingsonderzoek en stellen hoge eisen aan de kwaliteit van onze organisatie, medewerkers en ketenpartners.

We nemen verantwoordelijkheid voor de zorg voor de cliënt (door te zorgen voor een goede aansluiting op het bevolkingsonderzoek) en de samenwerking in de keten. Daarnaast hebben we aandacht voor de veiligheid van de onderzoeken en privacybescherming. We geven goede voorlichting over de voor- en nadelen van het onderzoek.

We voeren de bevolkingsonderzoeken uit op basis van wetenschappelijk onderzoek. Ook werken we mee aan onderzoek en studies om de bevolkingsonderzoeken te verbeteren.

bevolkingsonderzoek borstkanker

Klik hier voor de statistieken

bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Klik hier voor de statistieken

bevolkingsonderzoek darmkanker

Klik hier voor de statistieken

Bevolkings

onderzoek Borstkanker

Belangrijk voor het realiseren van de missie en de continuïteit van de organisatie, is het jaarlijks uitvoeren van het aantal onderzoeken dat met de subsidieverstrekker is afgesproken. In 2019 hebben we 239.722 onderzoeken naar borstkanker verricht. Hiermee hebben we de geplande onderzoeken niet gehaald (231.400). Dit heeft te maken met de implementatie van nieuwe systemen in het kader van het project BK2020. Daarnaast hebben we openstaande vacatures niet kunnen vullen.

In 2019 hebben we gewerkt met twee verschillende systemen: de eerste helft van het jaar met IBOB en vanaf 1 juni met ScreenIT. Deze laatste applicatie gebruiken we ook voor de bevolkingsonderzoeken darmkanker en baarmoederhalskanker.

UITNODIGINGEN

2019

verstuurde uitnodigingen
306.292
onderzochte vrouwen
239.722

2019

 • verstuurde uitnodigingen: 306.292
 • onderzochte vrouwen: 239.722
verstuurde uitnodigingen
304.223
onderzochte vrouwen
242.288

2018

OPKOMST

Het opkomstpercentage in 2019 is 78,3%, in 2018 was dit 79,6%. Het is beter om de even en oneven jaren met elkaar te vergelijken in verband het screeningsinterval van 2 jaar. Het opkomstpercentage is dan gedaald met 1,1%. Opkomst 2019 is 78,3%, 2018 79,6% en 2017 79,4%.

Verstuurde uitnodigingen

2018

 • verstuurde uitnodigingen: 304.223
 • onderzochte vrouwen: 244.379

OPKOMST

Het opkomstpercentage in 2019 is 78,3%, in 2018 was dit 79,6%. Het is beter om de even en oneven jaren met elkaar te vergelijken in verband het screeningsinterval van 2 jaar. Het opkomstpercentage is dan gedaald met 1,1%. Opkomst 2019 is 78,3%, 2018 79,6% en 2017 79,4%.


VERWIJSADVIES

Aantal onderzochte vrouwen met verwijsadvies voor nader onderzoek

2019 5.473 (2,3%)
2018 5.067 (2,1%)

GEEN DEELNAME

Aantal vrouwen dat zich niet heeft laten onderzoeken

2019 66.570
2018 61.935

Afmeldingen

Het aantal vrouwen dat zich afmeldde of wegbleef zonder opgaaf van reden

2019
2018
 • Afmeldingen: 21.655 (7,1%)
 • Non-response: 44.915 (14,7%)
 • Afmeldingen: 23.836 (7,8%)
 • Non-response: 38.099 (12,5%)

REGIE BEVOLKINGSONDERZOEK BORSTKANKER

De regie voor het bevolkingsonderzoek borstkanker ligt deels landelijk, maar voor een groot deel ook regionaal. Het proces wordt vormgegeven door het landelijk Overleg Managers Borstkankerscreening (OMB). Samen met de andere vier regionale screeningsorganisaties en leveranciers hebben we nauw samengewerkt in het project BK2020.


“Het meest bijzondere vind ik dat er een ongelooflijk kundig team van medewerkers en leveranciers is gevormd. Niet voor niets is project BK2020 door ICT-website Computable genomineerd voor de award ‘Beste ICT-project in de zorg’!”
Gitte de Koning, planner


PROJECT BK2020

In 2019 is het project BK2020 geïmplementeerd. Het doel van dit project is het gefaseerd aanbesteden en vervangen van de mammografen, de bekijkstations, het beeldopslagsysteem en het informatiesysteem IBOB. Een belangrijke reden die ten grondslag ligt aan de vervanging van het oude informatiesysteem, is het moderniseren en optimaliseren van het proces borstkankerscreening. Naast een nieuw ICT-systeem zijn in dit jaar acht mammografen van de mobiele onderzoekscentra vervangen. In 2020 volgen er nog zes. De overgang naar de nieuwe omgeving en uitrol is goed verlopen.

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK

We nemen deel aan de landelijk georganiseerde cliënttevredenheidsonderzoeken voor de bevolkingsonderzoeken. Via een cliënttevredenheidsonderzoek (CTO) willen we achterhalen hoe cliënten onze dienstverlening ervaren. Eind 2019 is het CTO gestart. De resultaten worden in 2020 bekendgemaakt.

DETECTIECIJFER

Het detectiecijfer geeft aan hoeveel cliënten terecht zijn doorverwezen voor nader onderzoek. Dit wordt berekend door het aantal terecht positieve cliënten te delen door het aantal onderzoeken. In 2018 hadden 6,3 van de 1.000 onderzochte vrouwen daadwerkelijk borstkanker. Het cijfer van 2019 kan nog niet berekend worden.

BEVOLKINGSONDERZOEK

BAARMOEDERHALSKANKER

Belangrijk voor het realiseren van de missie en de continuïteit van de organisatie, is het jaarlijks uitvoeren van het aantal onderzoeken dat met de subsidieverstrekker is afgesproken. In 2019 hebben we 91.076 uitstrijkjes en 8.100 zelfafnamesets geanalyseerd. Sinds de vernieuwing van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker is een dalende trend te zien in de deelname. RIVM-CvB onderzoekt in samenwerking met de screeningsorganisaties wat hier de oorzaak van is.

UITNODIGINGEN

2019

verstuurde uitnodigingen
167.225
onderzochte vrouwen
99.176
Verstuurde uitnodigingen

2019

 • verstuurde uitnodigingen 167.225
 • onderzochte vrouwen 99.176
verstuurde uitnodigingen
164.281
onderzochte vrouwen
99.611

2018

Verstuurde uitnodigingen

2018

 • verstuurde uitnodigingen 164.281
 • onderzochte vrouwen: 99.611

OPKOMST, AFMELDING EN NON-RESPONS

Verdeling in opkomst met een uitstrijkje of zelfafnameset, afmelding en non-respons (in procenten).

2019
2018

  2019

 • Opkomst 59,3%
 • Afmelding 3,5%*
 • Non-respons 37,2%

  2018

 • Opkomst 60,6%
 • Afmelding 3,7%*
 • Non-respons 35,7%

* Hiervan is 1,2% een uitgestelde aanvraag, bijvoorbeeld door zwangerschap of een aangevraagde zelfafnameset


DEELNAME EN UITSLAG

UITSLAG CYTOLOGIE UITSTRIJKJES

Van de hrHPV+ en cytologie beoordeelde uitstrijkjes, is 22,2% (vanaf PAP2) doorverwezen naar de gynaecoloog.

Totaal deelname
59,3%
 • Onderzoek door middel van uitstrijkje bij de huisarts (54,5%). Hiervan kreeg 9,5% de uitslag hrHPV+
 • Onderzoek door middel van zelfafnameset (4,8%). Hiervan kreeg 8,3% de uitslag hrHPV+.
 • PAP0 (1,0%)
 • PAP1 (76,8%)
 • PAP2 (15,0%)
 • PAP3A1 (4,4%)
 • PAP3A2 (2,4%)
 • PAP3B (0,3%)
 • PAP4 (0,0%)
 • PAP5 (0,0%)

REGIE BEVOLKINGSONDERZOEK BAARMOEDERHALSKANKER

Het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker heeft sinds 2017 een landelijke regie. Het proces is overgedragen aan het landelijk Overleg Managers Cervixscreening (OMC). Onze manager baarmoederhalskanker is aangesteld als voorzitter. Daarnaast worden diverse medewerkers van onze regio landelijk structureel ingezet bij de ondersteuning van de portefeuilles communicatie, ICT en kwaliteitsborging laboratoria.

ZELFAFNAMESET

Vrouwen die op basis van de uitnodigingsbrief een zelfafnameset aanvragen, ontvangen deze brief sinds 2019 binnen twee weken thuis. Voorheen moesten vrouwen wachten tot de herinneringstermijn van zestien weken verstreken was. Dit leidde tot klachten over de wachttermijn. Het doel van het eerder versturen van de brief is het vereenvoudigen van het proces. Cliënten die negen weken na ontvangst nog geen gebruik hebben gemaakt van de zelfafnameset, ontvangen een herinnering.

We hebben een wetenschappelijk onderzoek gefaciliteerd met data uit het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. In 2019 zijn de resultaten van deze IMPROVE studie gepubliceerd. Hieruit blijkt dat de zelfafnameset en het uitstrijkje de aanwezigheid van HPV even nauwkeurig vaststellen.


“We proberen er alles aan te doen om het bevolkingsonderzoek zo goed mogelijk te laten verlopen. Het is daarom belangrijk om te weten hoe onze cliënten deelname aan het bevolkingsonderzoek beleven en op welke aspecten we de dienstverlening verder kunnen verbeteren.”
Communicatieadviseur Karlijn Scheffers over het cliënttevredenheidsonderzoek


CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK

Van oktober 2019 tot en met februari 2020 heeft het landelijk cliënttevredenheidsonderzoek (CTO) plaatsgevonden. Een paar dagen na ontvangst van hun uitslag, ontvingen cliënten een brief. In deze brief vroegen we hen feedback te geven op het hele proces van het bevolkingsonderzoek, van uitnodiging tot uitslag. Naast de algemene tevredenheid zijn ook de specifieke contactmomenten met onze cliënten gemeten: de uitnodigingsbrief, de zelfafnameset en het contact via telefonie, email en website. Door direct na het contactmoment enkele vragen aan de cliënt te stellen, zat de beleving nog vers in haar geheugen.

SCHOLING CERVIXSCREENING

De praktijkondersteuners van de screeningsorganisaties geven scholingen aan doktersassistenten. In 2019 zijn de scholingen landelijk geëvalueerd, waarna een projectplan is goedgekeurd voor een toekomstbestendige scholing. Deze is nog meer afgestemd op de leerbehoeften van doktersassistenten. Naast de vernieuwde inhoud, wordt deze scholing landelijk en uniform gecoördineerd om de zichtbaarheid, toegankelijkheid en deelname van doktersassistenten te vergroten.

BEVOLKINGS

ONDERZOEK DARM

KANKER

Belangrijk voor het realiseren van de missie en de continuïteit van de organisatie, is het jaarlijks uitvoeren van het aantal onderzoeken dat met de subsidieverstrekker is afgesproken. In 2019 hebben we 371.105 onderzoeken naar darmkanker verricht. Hiermee hebben we de begrote onderzoeken niet geheel gehaald (388.776). Dat komt omdat de restgroep 2018 waarmee in de begroting rekening is gehouden, kleiner is uitgevallen eind 2018.

UITNODIGINGEN

2019

verstuurde uitnodigingen 501.539
onderzochte mannen en vrouwen
371.105
Verstuurde uitnodigingen

2019

 • verstuurde uitnodigingen 501.539
 • onderzochte mannen en vrouwen 371.105
verstuurde uitnodigingen 496.398
onderzochte mannen en vrouwen
374.866

2018

Verstuurde uitnodigingen

2018

 • verstuurde uitnodigingen 496.398
 • onderzochte mannen en vrouwen 374.866

OPKOMST, AFMELDING EN NON-RESPONS

Verdeling in opkomst, afmelding en non-respons (in procenten).

2019
2018

  2019

 • Opkomst 74,0%
 • Afmelding 4,1%
 • Non-respons 22,0%

  2018

 • Opkomst 75,5%
 • Afmelding 5,9%
 • Non-respons 18,6%

UITSLAG

Percentage gunstige en ongunstige uitslagen

DIAGNOSE

Bij 14,076 cliënten is een coloscopie uitgevoerd. Hiervan kreeg 5% de diagnose darmkanker. Bij 30% werd een ‘advanced adenoom’ vastgesteld en bij 30% een ‘non-advanced adenoom’.

2019
2018

  2019

 • Gunstige uitslag 95,5%
 • Ongunstige uitslag 4,5%

  2018

 • Gunstige uitslag 95,3%
 • Ongunstige uitslag 4,7%

Eerste ronde

 • Colorectaal carcinoom 4,5%
 • Advanced adenoom 33,8%
 • Non-advanced adenoom 23,0%
 • Geserreerde poliep 3,3%
 • Overige bevinding 10,4%
 • Geen afwijkingen 24,8%

Vervolgronde

 • Colorectaal carcinoom 5,4%
 • Advanced adenoom 28,4%
 • Non-advanced adenoom 32,4%
 • Geserreerde poliep 3,0%
 • Overige bevinding 9,0%
 • Geen afwijkingen 21,0%

REGIE BEVOLKINGSONDERZOEK DARMKANKER

Er is een grote mate van landelijke regie voor het bevolkingsonderzoek. Deze wordt uitgevoerd door het Overleg Managers Darmkankerscreening (OMD). Onze manager darmkanker heeft de portefeuille referentiefuncties. Daarnaast worden onze medewerkers structureel ingezet ter ondersteuning van de portefeuilles referentiefuncties, communicatie en informatiemanagement.

GEFASEERDE INVOER

In verband met de benodigde opbouw van capaciteit voor vervolgonderzoek, is het bevolkingsonderzoek in 2014 gefaseerd ingevoerd. De invoering van het bevolkingsonderzoek is in 2019 succesvol afgerond. Alle mannen en vrouwen in de doelgroep hebben inmiddels minstens één keer een uitnodiging ontvangen om mee te doen.


“We mogen zeker trots zijn op wat we tot nu toe hebben bereikt in Nederland, want met ruim 72% hebben wij de hoogste deelname aan het bevolkingsonderzoek darmkanker!”
Voormalig manager darmkanker, Yvonne van Oosterhout


CAPACITEIT COLOSCOPIECENTRA

In Noord-Brabant en Limburg hebben de ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra hard gewerkt om voldoende capaciteit te hebben voor het ontvangen van cliënten. Dit is goed gelukt en voor het eerst is er in 2019 in ons werkgebied eerder sprake van overcapaciteit dan van te weinig capaciteit.

LUSTRUM

Het bevolkingsonderzoek beleefde in 2019 haar eerste lustrum. Het RIVM-CvB presenteerde tijdens een landelijke bijeenkomst het evaluatierapport van het bevolkingsonderzoek, dat is opgesteld door Erasmus University Medical Center en het Nederlands Kanker Instituut/Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis. Hieruit blijkt dat het aantal deelnemende cliënten van 2014 t/m 2017 hoger is dan verwacht: 3,85 miljoen. Ook zijn boven verwachting meer darmkankers en poliepen opgespoord: per 1.000 deelnemers zijn bij bijna 4 mensen darmkanker en bij bijna 20 mensen grote poliepen gevonden.

AFKAPWAARDE

De staatssecretaris van VWS heeft de Gezondheidsraad gevraagd om opnieuw naar de afkapwaarde en de nut-risicoverhouding te kijken. De Commissie Bevolkingsonderzoek van de Gezondheidsraad heeft de resultaten van het lopende bevolkingsonderzoek vergeleken met de verwachte resultaten uit het advies uit 2009. Deze komen overeen en zijn passend bij een positieve nut-risicoverhouding. Het advies is dan ook om de afkapwaarde voorlopig niet te wijzigen.

Uitnodigingen en opkomst in de afgelopen drie jaar

2019 Opkomst 239.722
2018 242.288
2017 244.379
2019 99.176
2018 99.611
2017 101.545
2019 371.105
2018 374.866
2017 366.178
 • Bevolkingsonderzoek borstkanker
 • Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker
 • Bevolkingsonderzoek darmkanker

Cliëntreacties

Klik hier voor de statistieken

Medewerkers

Klik hier voor de statistieken

Organisatie

Klik hier voor meer informatie

Cliënt

reacties

BORSTKANKER

1.085 reacties
(95,4% van alle
reacties)
541 Complimenten (49,8%)
422 Klachten (38,9%)
60 Vragen (5,5%)
62 Suggesties (5,7%)

BAARMOEDERHALSKANKER

18 reacties
(1,6% van alle
reacties)
3 Complimenten (16,7%)
10 Klachten (55,6%)
4 Vragen (22,2%)
1 Suggestie (5,6%)

DARMKANKER

34 reacties
(3,0% van alle
reacties)
1 Compliment (3,0%)
19 Klachten (55,9%)
5 Vragen (14,7%)
9 Suggesties (26,5%)

In 2019 hebben we 1.137 reacties ontvangen voor de drie bevolkingsonderzoeken. Deze reacties zijn verdeeld in 545 complimenten (47,9%), 451 klachten (39,7%), 69 vragen (6,1%) en 72 suggesties (6,3%). De reacties zijn gegeven door 991 cliënten. In totaal hebben 942 cliënten van het bevolkingsonderzoek borstkanker één of meer reacties gegeven op het onderzoek. Dit betekent dat we van 1 op de 236,7 (0,42%) deelnemers aan het onderzoek een reactie hebben ontvangen. De meeste klachten gaan over een gewijzigde standplaats van het onderzoekscentrum van het bevolkingsonderzoek borstkanker. De meeste complimenten gaan over bejegening in het onderzoekscentrum van het bevolkingsonderzoek borstkanker.


KLACHTENAFHANDELING

De klachtenafhandeling binnen onze organisatie verloopt volgens de landelijke Klachtenregeling voor cliënten. Het doel van de klachtenfunctionaris is om signalen van onvrede naar tevredenheid van cliënt en organisatie af te handelen. In overleg met de betrokken medewerker en verantwoordelijke leidinggevende, hebben we verbetermaatregelen in het proces of de werkzaamheden toegepast. Een voorbeeld hiervan is het herzien van de voorlichting voor de drie bevolkingsonderzoeken.

Reactie bevolkingsonderzoek darmkanker

“Zou een minder milieu onvriendelijke verpakking en een veel beknoptere uitleg met minder woorden niet veeeeeel beter zijn voor ons milieu?”

Reactie bevolkingsonderzoek darmkanker

“Mijn moeder heeft onlangs een brief van uw instantie ontvangen voor een vervolgonderzoek. Wat ons in deze brief en op uw website opviel was de woordkeuze. Het onderzoek is inderdaad gericht op darmkanker of borstkanker, maar dit is nog niet de diagnose. De woordkeuze brengt veel onzekerheid met zich mee. Wij willen u vragen uw communicatie in heroverweging te nemen.”

Reactie bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

“Ik wil jullie complimenten geven voor het gehele proces rond de zelfafnameset. Deze heb ik ontvangen en uitgevoerd, wat was ik blij dat deze oplossing er voor mij was. De instructie was helder en heel duidelijk omschreven. Vandaag (na 1 week) ontving ik al een goede uitslag, wat een fijn nieuws.”

Reactie bevolkingsonderzoek borstkanker

“Brrr, het was een koude dag. Maar in de bus was het heerlijk aangenaam. Ook heel hartelijk ontvangen aan de balie en zeer behulpzaam, de ‘Fotografe’ heeft mij heel lief 'gefotografeerd!’ Zeker na de zoveelste cliënt, eind van de dag en eind van de week. Een dikke pluim en hartelijk dank!”

Medewerkers

WERKNEMERS

213
11

2019

224

.

215
14

2018

229

GEMIDDELD AANTAL FTE

2019

150,95

2018

153,76

GEMIDDELD VERZUIM (%)

2019

5,31%

2018

4,34%

De gemiddelde leeftijd is 51,25 jaar (2018: 50,72) en de gemiddelde duur van het dienstverband is 10,96 jaar (2018: 11,08).


We hechten veel waarde aan het welzijn en de ontwikkeling van onze medewerkers. Zeker tijdens een fusietraject vinden we het belangrijk om te investeren in (de betrokkenheid van) onze medewerkers. Dat hebben we in 2019 o.a. gedaan door een vernieuwde regeling studiefaciliteiten, aanpassingen aan het werkklimaat en fusiecommunicatie.

ONTWIKKELING MEDEWERKERS

Er is in 2019 een vernieuwde regeling studiefaciliteiten opgesteld om het volgen van een studie of cursus aantrekkelijk te maken. Daarnaast is de samenwerking met het online trainingsbureau GoodHabitz verlengd. In 2019 hebben zeventig medewerkers gebruik gemaakt van deze trainingen. Ten slotte hebben alle teamleiders en hoofdlaboranten een training gevolgd over leidinggeven, en acht onderzoekscentra een training ‘Effectief samenwerken’ en ‘Communiceren’. De overige onderzoekscentra volgen in 2020.

WELZIJN MEDEWERKERS

In 2019 hebben we onze kantoortuinen laten aanpassen. Het binnenklimaat is geoptimaliseerd, we hebben extra stilte-werkplekken gecreëerd en er zijn panelen geplaatst tegen geluidsoverlast. Daarnaast is een aantal werkplekken vervangen door zit/sta bureaus om fysieke overbelasting zoveel mogelijk te voorkomen.

BETROKKENHEID MEDEWERKERS

Naast de landelijk afgestemde fusiecommunicatie waarbij berichten uniform worden verspreid via een gezamenlijk fusie-intranet, hebben we in 2019 een traject gestart om de regionale communicatie over de fusie in te richten. Middels een krachtenveldanalyse is het sentiment onder medewerkers gemeten. Het doel van de daaruit voortvloeiende communicatie op maat is het verminderen van onrust en het behouden van motivatie en werkplezier. Door koffiegesprekken met de bestuurder kregen medewerkers bovendien alle ruimte om op een laagdrempelige manier vragen te stellen en hun zorgen te uiten.


“Tijdigheid en uniformiteit zijn belangrijk als het gaat om fusiecommunicatie. Het fusie-intranet biedt de mogelijkheid om alle medewerkers van de vijf screeningsorganisaties tegelijk en op dezelfde wijze te informeren.”
communicatieadviseur Glenn Op den Kamp


WERVING NIEUWE MEDEWERKERS

Onder andere door de schaarste aan gediplomeerden, kampt het bevolkingsonderzoek borstkanker met een tekort aan laboranten. In 2019 zijn we in samenwerking met de Erasmus MC Academie, een pilot gestart voor een verkorte tweejarige inservice-opleiding op hbo-niveau tot mammolaborant. Het doel van deze pilot is het werven van nieuwe laboranten. Dertien kandidaten begonnen in september met deze opleiding, waarvan twee bij Bevolkingsonderzoek Zuid. Ook is de landelijke online wervingscampagne van 2018 verlengd.

Organisatie

In 2019 hebben we verschillende interne en externe audits uitgevoerd om te voldoen aan vereiste keurmerken, prestatie-indicatoren en normen om onze kwaliteit te waarborgen.

AUDIT DARMKANKER

In 2019 hebben we negen periodieke audits bij gecontracteerde en gecertificeerde pathologielaboratoria, en zeventien audits bij coloscopiecentra in onze regio uitgevoerd. De kwaliteit van de zorg voldoet aan de gestelde eisen. Aandachtspunten uit de audits worden gemonitord. Een voorbeeld van een aandachtspunt bij de coloscopiecentra, zijn de complicaties die niet of onvolledig zijn geregistreerd in de Dutch Registration of Complications in Endoscopy (DRCE). De aandachtspunten blijken over het algemeen op korte termijn tot de benodigde verbeteringen te leiden.

AUDIT BAARMOEDERHALSKANKER

Er zijn landelijk vijf screeningslaboratoria die de analyses uitvoeren voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Door systematische kwaliteitsborging controleren we of wordt voldaan aan de gewenste kwaliteitseisen in de screeningslaboratoria voor hrHPV en cytologie. De monitoring van de kwaliteitsborgingsanalyses gaven goede resultaten: er wordt uniform gewerkt door laboratoria en dat is waar we op ingezet hebben.

EXTERNE AUDIT

In september 2019 heeft de periodieke audit ISO 9001-2015 plaatsgevonden. Tijdens deze audit wordt de conformiteit van het managementsysteem met de eisen van de norm vastgesteld. We hebben vooral complimenten ontvangen voor de wijze waarop het kwaliteitssysteem is ingericht en geïmplementeerd in onze organisatie. Het certificaat ISO 9001-2015 is voor alle drie de bevolkingsonderzoeken verlengd. Tijdens de externe audit Informatiebeveiliging (NEN 7510:2011) in mei zijn geen tekortkomingen geconstateerd.

INTERNE AUDIT

In 2019 hebben twee interne auditrondes plaatsgevonden. Deze audits bevatten onderwerpen uit de bovengenoemde ISO 9001:2015 en NEN 7510:2011 certificering. De risico’s zijn door de betreffende managers gewogen en er is een strategie bepaald.


“We zien zowel bij de terugkoppeling van de externe auditoren als bij onze interne audits dat er (bijna) geen afwijkingen worden geformuleerd. We mogen allemaal trots zijn op deze prestatie en op het werk dat we leveren.”
Erna Spijkers, adviseur Kwaliteit


INFORMATIEBEVEILIGING

In 2019 werd het toegangsbeleid voor ScreenIT voor de drie bevolkingsonderzoeken geactualiseerd. Doel van het beleid is om de persoons- en medische gegevens te beschermen door hier volgens strikte eisen toegang toe te verlenen. Alleen geautoriseerde aanvragers krijgen toegang.

COMMUNICATIE

In 2019 ontvingen huisartsenpraktijken actuele informatie over de bevolkingsonderzoeken middels acht uitgaves van de digitale nieuwsbrief Screen. Onze coloscopiecentra en pathologielaboratoria ontvingen zes keer de digitale nieuwsbrief ‘Coloscoop’ over het bevolkingsonderzoek darmkanker. Daarnaast is in de aanloop naar de fusie in april de nieuwe website gelanceerd. De vijf screeningsorganisaties maken vanaf dat moment gebruik van één landelijke website: www.bevolkingsonderzoeknederland.nl.

Bureau Circuit - 2020